Přeskočit na obsah

Delirium tremens

Epileptický záchvat

{ Delirium = šílenství, tremens = třes }

Jistě na internetu najdete mnoho videí a není to hezký pohled. Věrně je také delirium tremens zobrazeno ve filmu Úsměvy smutných mužů.

O epileptickém záchvatu již všichni alespoň slyšeli. Je to stav, kdy pacient náhle upadá do bezvědomí a při generalizované formě záchvatu celým tělem střídavě probíhají křeče a střídavě se celé tělo napíná do luku. Epileptické záchvaty a delirium tremens může způsobit masivní užívání alkoholu, nebo jiných látek.

Dobrou zprávou je, že při dodržení úplné abstinence se tyto stavy obvykle již nikdy nevracejí.

Odvykací stav na alkoholu se asi v 5 % rozvíjí do deliria tremens. V 5 – 15 % případů odvykacího stavu přichází generalizovaný epileptický záchvat. Ten je vysokým rizikem pro rozvoj deliria 30 – 40 %. Hladina alkoholu nemusí poklesnout na nulu. Delirium se může začít rozvíjet již při poklesu hladiny alkoholu v krvi při předcházejícím dlouhotrvajícím masivním abúzu. Dalším rizikovým faktorem je již prodělané delirium, nebo epileptický záchvat.

Delirium tremens obvykle začíná den až tři po odnětí alkoholu, při masivním a dlouhodobém

abúzu může ovšem začít již při poklesu hladiny alkoholu v krvi pacienta. Velmi rizikovým faktorem je již prodělané delirium, nebo epileptický záchvat. Dále věk a celkový stav pacienta. Cirhóza, žloutenka, malnutrice a všechny organismus oslabující stavy.

Deliriu tremens obvykle dominuje značný psychomotorický neklid. V kulminaci je častá nutnost omezení hybnosti pacienta kurtováním. Delirium tremens provází značný hrubý třes, halucinace různého druhu od sluchových po zrakové. Nemocní často vykonávají navyklé pracovní pohyby (např. Řídí autobus) delirium zaměstnanosti. Typické je kolísání stavu a zhoršování průběhu v noci. Delirium tremens obvykle trvá 3 – 6 dnů. Nemocný usíná poté hlubokým spánkem a probouzí se do relativně normálního duševního rozpoložení. Častá je amnézie na průběh deliria.

Léčbu je třeba zahájit co nejdříve, nejlépe ještě před rozvinutím obrazu samotného deliria.

Obecně léčba deliria tremens spočívá ve farmakologickém tlumení neklidu a vegetativní hyperaktivity. Podpůrná interní léčba, substituce tekutin, minerálů a vitamínů. A prevenci a léčbě komplikací. Infekce a orgánové poškození alkoholem. Léčba běžných delirií se provádí na odděleních psychiatrických a interních. Komplikovaný průběh je třeba vždy léčit na odděleních JIP, nebo ARO s možností okamžité intubace a průběžnému sledování vitálních funkcí.

Delirium tremens může být i smrtelné a až 5 % pacientů umírá i při lékařské péči.

Po zvládnutém deliriu tremens se pacient vrací do relativně normálního duševního stavu. Někteří autoři uvádějí pokles kognice o 10 bodů IQ po každém prodělaném deliriu, pak záleží, kdo z jaké padá výšky. Ale delirium tremens je „konečná“ po všech stavech abúzu alkoholu, které obvykle předcházejí v tomto pořadí:

– škodlivé užívání

– závislost

– odvykací stav

– epileptický záchvat/y

– odvykací stav s deliriem

Důležité je slovo obvykle. Pořadí a přítomnost všech předchozích stavů není bezpodmínečně nutné k rozvinutí deliria, ale delirium je vždy „konečnou“ v pijácké kariéře a mělo by být použito všech prostředků jak pomoci pacientům k uvědomění závažnosti stavu a nástupu léčby s cílem plné abstinence. Vzhledem k závažnosti je obvykle nutná hospitalizační léčba a tu je třeba dokončit a následně docházet na doléčování. Každý další abúzus je velkým rizikem k rozvinutí dalšího deliria, které může být i smrtelné.